Mellisa & Doug #8593

48'000

3-наснаас дээш

  • Цаг хугацаа зааж сургахад зориулж 12 зөөврийн ширхэг бүхий модон цаг
  • Минут, цаг гараар эргэдэг
  • 12 хэлбэртэй тооны ширхэг нь хэлбэртэй нүхэнд багтдаг
  • Тархины нарийн ур чадвар, тоо, өнгө, хэлбэр, цаг хугацааны үзэл баримтлалыг эзэмшинэ
Ангилал: